Dollar Gratis

Tempat Berbagi Tips dan Berbagi Informasi...

Selasa, Mei 19, 2009

Piramida Angka pada Pascal & C++

Membuat Piramida Angka


Untuk di Pascal:


Program Piramida;
uses crt;
var jml,i,j,bil:integer;
Begin
clrscr;
writeln('.: PROGRAM CETAK PIRAMIDA BILANGAN :.');
writeln('=====================================');
writeln;
write(' Masukkan jumlah baris : ');readln(jml);
for i:=1 to jml Do
begin
for j:=1 to jml-i do
write(' ');
for bil:=i downto 1 do
write(bil);
for bil:=2 to i do
write(bil);
writeln;
end;
readln;
end.Piramida Bilangan C++ :

#include

#include

main(){

int jbaris, i, j, bil;

printf("nPROGRAM MENCETAK PIRAMIDA BILANGANn");

printf("------------------------------------n");

printf("n");

printf("Masukkan jumlah baris : "); scanf("%d", &jbaris);

for(i=1;i<=jbaris;i++)

{

for(j=1;j<=jbaris-i;j++)

printf(" ");

for(bil=i;bil>=1;bil--)

printf("%d", bil);

for(bil=2;bil<=i;bil++)

printf("%d", bil);

printf("n");

}

getch();

}


0 komentar:

Template by : kendhin x-template.blogspot.com